میزبانی اصفهان؛ فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گسترش قدرت نرم