شکست سوسیالیست ها در انتخابات محلی اسپانیا

انتخابات محلی اسپانیا شکستی برای حزب سوسیالیست این کشور بود.۰۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر