۶۰ درصد پرداخت زکات باید برای فقرا و نیازمندان مصرف می‌شود