عراق حضور نیروی خارجی در آزادسازی موصل را تکذیب کرد