ضرورت بازاریابی در بخش صنایع دستی/ تشکیل اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی