«الفت» را سر سجاده نماز پیدا کردم/ تربت تفحص شده ای از یک شهید دارم که برایم بسیار ارزشمند است