دشمن همچون معاویه به تزویر پناه برده تا ملت ها را مغلوب کند