مدیریت بحران باید تمرینات خود را افزایش دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، مدیریت بحران در ارتباط با حادثه کیانشهر حضور فعالی نداشته است.