اعتراف به بدعهدی آمریکا کافی نیست، خسارت‌های برجام را جبران کنید