مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر طرح جامع مالیاتی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدون تردید باید بگوییم که طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد.