آمریکا برای رفع نگرانی های بانک های اروپایی باید تلاش های جدیدی انجام دهد