برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم «گِشِر» باحضور کارگردان