هنرمندان شهرهای جهانی تبریز، مشهد و لالجین، میهمان نصف جهان