فیلم های ما همواره باید غیرت را به مردم نشان دهد/ کاری نکنیم مخاطب با شخصیت بی‌غیرت همزادپنداری کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید در آثار به غیرت شخصیت داستان توجه شود تا خدای ناکرده بی‌غیرتی به عنوان یک نگاه نسبی در جامعه فراگیر نشود و مخاطب با شخصیتی که کمتر غیرت دارد همزادپنداری نکند. زیرا این نوع شخصیت‌پردازی با ذات فطری دفاع مغایرت دارد.