فیلم های ما همواره باید غیرت را به مردم نشان دهد/ کاری نکنیم مخاطب با شخصیت بی‌غیرت همزادپنداری کند