اختلاف بین برادران مؤمن هیچ به مصلحت نیست/ به یکی از برادران با ملاحظه صلاح او و کشور توصیه کردیم وارد نشود