ظریف: آمریکا به دنبال رفع نگرانی بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران است