خیلی از بازیکنان دوست داشتند به اسپانیا بخوریم/ اسماعیل‌پور: چرا ما قهرمان نشویم؟