سیل خطرناک چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی با کارت‌های اعتباری

اقتصاد کشور از یک سو در شرایطی به سر می‌برد که تولیدکننده‌های داخلی در بدترین وضعیت خود قرار دارند و با مشکلات بسیاری از جمله نبود سرمایه جهت کار و کیفیت و همچنین نبود بازار مناسب برای فروش به سر می‌برند.