خروج گروه جدیدی از افراد مسلح سوری از منطقه وعر در حومه حمص