برنامه ریزی بلندمدت؛ لازمه حل ریشه ای آسیب های اجتماعی