صنعت گردشگری می‌تواند یکی از راه‌های مهم برای اشتغالزایی جوانان باشد