مقام معظم رهبری: یک آقایی آمد پیش من در ملاحظه صلاح خود او و کشور گفتم در فلان قضیه شرکت نکنید (+صوت)

با ملاحظه‌ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور.