تست یک برنامه جدید، دسترسی به بعضی صفحات اینستاگرام را با مشکل مواجه کرد