علت حضور وکیل مفسد اقتصادی نفتی در دادسرا چیست؟

وکیل ‌مدافع بابک زنجانی گفت: امروز پیرو شکایت شرکت نفت در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پیدا کردم و از خود دفاع کردم.