نخستین خدمت سراسری شبکه ملی اطلاعات از دسترس خارج شد