کارگاه «بررسی امضاء در کاریکاتور» در خانه هنرمندان