وکیل اولیای‌دم زهرا کاظمی: مرتضوی الفبای‌حقوق را نمی دانست/ درسال ۷۹ حکم‌تعلیق او صادر شد، ولی اجرا نشد

مرتضوی ۱۸ ساله که بود، قاضی شده است. به‌خاطر دارم، او تازه به تهران آمده بود و من وکیل یکی از شرکت‌های خودروسازی بودم.