جزییات وضعیت دانش آموزان آسیب دیده در حادثه واژگونی خودرو در راه مدرسه