ادینیو سخنران دانش آموزان شد

مهاجم برزیلی تیم تراکتورسازی برای دانش آموزان تبریزی سخنرانی کرد.