ولید معلم: حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه با هماهنگی داعش صورت گرفت