ارائه تسهیلات بدون ضامن با شرکت های دانش بنیان نوپا