ظریف: آمریکا متعهد شد بانک‌های طرف تعامل با ایران را مجازات نکند