سفر نخستین هیات تجاری استرالیا به ایران پس از ۱۴ سال ؛ بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در تهران

آخرین سفر یک هیات تجاری استرالیا به ایران در زمان دولت اصلاحات در ایران – سال ۲۰۰۲ – و با حضور ” مارک وِیل” وزیر وقت تجارت استرالیا انجام شده است.