بوق و پیام اطلاع رسانی مشترکان ترابرد شده اپراتور های مختلف یکسان سازی می شود