کار بزرگ میوندالن با سوشا در نروژ

در ادامه رقابت های لیگ دسته اول نروژ یاران سوشا مکانی در حضور این دروازه بان دست به کار بزرگی زدند.