برگزیدگان اولین رویداد هم آفرینی همراه اول معرفی شدند