اسپالتی: رم مغرور شده است

سرمربی جالوروسی باخت تیمش برابر تورینو را حاصل ذهنیت نامناسب بازیکنانش و غرور آنها دانست.