هفته نامه؛ از دردسرهای خرید هواپیما تا کاهش ساعات طرح ترافیک پایتخت

هفته نامه گردشگری کجارو در این شماره، از ماجرای خرید هواپیمای خارجی، ترافیک پایتخت و دیگراخبار مهم حوزه گردشگری خواهد گفت.