اعتراف اولاند به مسئولیت فرانسه در قبال کشتار داوطلبان جنگ الجزایر

رئیس‌جمهور فرانسه طی اظهاراتی به مسئولیت دولت فرانسه در قبال کشتار داوطلبان جنگ الجزایر اعتراف کرد.