اجرا نشدن برخی از قوانین در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیگیری شود