سی ان بی سی: هیچ انتظاری از حصول توافق در نشست اوپک نیست