از همکاری آمریکا و داعش در کشتار نیروهای سوری تا ناکامی یک عامل انتحاری در بغداد