اظهارات جعفری به مذاق نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه خوش نیامد

هنگام سخنرانی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت، نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه محل سخنرانی را ترک کردند.