اظهارات جعفری به مذاق نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه خوش نیامد