بازدید جمعی از گردشگران خارجی از بیت امام خمینی در جماران