حذف کشورهای ثالث از روابط اقتصادی ایران و اندونزی با حضور در نمایشگاه