ارتباطات ما با کانادا در سطح کارشناسی بوده است/عربستان درصدد تحریب رابطه ایران با دیگر کشورهاست