صنایع دستی همواره باید یک گام جلوتر از صنایع ماشینی باشد