مدیریت اصفهان اجازه بیکاری حتی یک کارگر را نخواهد داد